ព្រះធម៌

ផែនដីមិនរាបស្មើ

ផែនដីមិនរាបស្មើ

ដោយ៖ ទី សារឿន​​ | ថ្ងៃអាទិត្យ ទី៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨​ | អប់រំ | 0 |

មនុស្សគ្រប់គ្នារមែងមានបញ្ហាមិនចេះចប់មិនចេះហើយ ចំណែកការចង់គេចផុតពីសេចក្ដីទុក្ខនានា គឺជារឿងពិបាកបំផុត

ថ្ងៃ និង យប់

ថ្ងៃ និង យប់

ដោយ៖ ទី សារឿន​​ | ថ្ងៃសុក្រ ទី៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨​ | អប់រំ | 0 |

ព្រះធម៌អប់រំចិត្ត៖ ថ្ងៃ និង យប់ សម្ដែងដោយ៖ ព្រះភិក្ខុ វជិរប្បញ្ញោ គូ សុភា

ទសពិធរាជធម៌របស់ព្រះមហាក្សត្រ

ទសពិធរាជធម៌របស់ព្រះមហាក្សត្រ

ដោយ៖ ទី សារឿន​​ | ថ្ងៃពុធ ទី២២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨​ | ចំណេះដឹងទូទៅ | 0 |

គឺធម៌ ១០ ប្រការ សម្រាប់ព្រះរាជាទ្រង់ប្រព្រឹត្ត ព្រមទាំងណែនាំពួកសេនាបតីមន្ត្រីធំតូចនិងពួករាស្ត្រប្រជាឲ្យប្រព្រឹត្តផង

ឆ្លងកាត់ឧបសគ្គ

ឆ្លងកាត់ឧបសគ្គ

ដោយ៖ ទី សារឿន​​ | ថ្ងៃអាទិត្យ ទី១៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨​ | អប់រំ | 0 |

ព្រះធម៌អប់រំចិត្ត៖ ឆ្លងកាត់ឧបសគ្គ ដោយ៖ ព្រះភិក្ខុ វជិរប្បញ្ញោ គូ សុភា

គុណ ២យ៉ាង របស់មាតាបិតា

គុណ ២យ៉ាង របស់មាតាបិតា

ដោយ៖ ទី សារឿន​​ | ថ្ងៃអង្គារ ទី២៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨​ | អប់រំ | 0 |

ព្រះធម៌អប់រំចិត្ត៖ គុណ ២យ៉ាង របស់មាតាបិតា ដោយ៖ ព្រះភិក្ខុ វជិរប្បញ្ញោ គូ សុភា

បុត្រ ៣ ប្រភេទ

បុត្រ ៣ ប្រភេទ

ដោយ៖ ទី សារឿន​​ | ថ្ងៃពុធ ទី១៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨​ | អប់រំ | 0 |

ព្រះធម៌អប់រំចិត្ត៖ បុត្រ ៣ ប្រភេទ សម្ដែងដោយ៖ ព្រះភិក្ខុ វជិរប្បញ្ញោ គូ សុភា