ប្រវត្តិសាស្រ្តថៃ

ខេត្តសុខោទ័យអតីតទឹកដីរបស់ខ្មែរជាកន្លែងដែលកកើត​ព្រះរាជវង្សថៃ​ដំបូង(១២៧៩-១២៩៨)

ខេត្តសុខោទ័យអតីតទឹកដីរបស់ខ្មែរជាកន្លែងដែលកកើត​ព្រះរាជវង្សថៃ​ដំបូង(១២៧៩-១២៩៨)

ដោយ៖ និស្សិត កំពង់ចាម​​ | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី៣១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩​ | ប្រវត្តិសាស្រ្ដ | 0 |

ការបង្កើតព្រះរាជវង្សានុវង្សថៃ ពោលគឺរបបរាជាធិបតេយ្យថៃដំបូងនៅខេត្តសុខោទ័យ ចុងសតវត្សទី១៣ និងដើមសតវត្សទី១៤ គឺត្រូវបានធ្វើឡើងតាមលំនាំនៃរបបរាជាធិបតេយ្យខ្មែរ ហើយបើយើងប្រៀបធៀបរបបនយោបាយរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា