អប់រំ

បុត្រ ៣ ប្រភេទ

បុត្រ ៣ ប្រភេទ

ដោយ៖ ទី សារឿន​​ | ថ្ងៃពុធ ទី១៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨​ | អប់រំ | 0 |

ព្រះធម៌អប់រំចិត្ត៖ បុត្រ ៣ ប្រភេទ សម្ដែងដោយ៖ ព្រះភិក្ខុ វជិរប្បញ្ញោ គូ សុភា

ទស្សនៈអប់រំ ៖ មិត្តរួមផ្លូវ

ទស្សនៈអប់រំ ៖ មិត្តរួមផ្លូវ

ដោយ៖ ទី សារឿន​​ | ថ្ងៃពុធ ទី១១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨​ | អប់រំ | 0 |

សូមកុំរង់ចាំរហូតដល់មនុស្សដែលរួមដំណើរមកជុំគ្នា ទើបចេញដំណើរ ព្រោះមនុស្សទាំងនេះអ្នកអាចនឹងជួបគេ​នៅ​ពេល​ដែល​អ្នក​កំពុង​ធ្វើដំណើរ