វប្បធម៌

ប្រាសាទព្រះវិហារដែលបានដាក់បញ្ចូល ជាបេតិកភ័ណ្ឌពិភពលោក

ប្រាសាទព្រះវិហារដែលបានដាក់បញ្ចូល ជាបេតិកភ័ណ្ឌពិភពលោក

ដោយ៖ ឡុង រដ្ឋា​​ | ថ្ងៃពុធ ទី៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨​ | វប្បធម៌ | 0 |

ប្រាសាទ ព្រះវិហារត្រូវបានដាក់បញ្ចូល និងប្រកាសជាបេតិកភ័ណ្ឌពិភពលោក ដោយអង្គការ UNESCO នៅថ្ងៃទី០៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០០៨។