ឆ្លងកាត់ឧបសគ្គ

ដោយ៖ ទី សារឿន​​ | ថ្ងៃអាទិត្យ ទី១៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨​ | អប់រំ | 0 |

ព្រះធម៌អប់រំចិត្ត៖ ឆ្លងកាត់ឧបសគ្គ

ដោយ៖ ព្រះភិក្ខុ វជិរប្បញ្ញោ គូ សុភា

បញ្ចេញមតិ