គុណ ២យ៉ាង របស់មាតាបិតា

ដោយ៖ ទី សារឿន​​ | ថ្ងៃអង្គារ ទី២៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨​ | អប់រំ | 0 |

ព្រះធម៌អប់រំចិត្ត៖ គុណ ២យ៉ាង របស់មាតាបិតា

ដោយ៖ ព្រះភិក្ខុ វជិរប្បញ្ញោ គូ សុភា
@វិទ្យុផ្កាឈូក

បញ្ចេញមតិ